Och lite till

Att vara en dugtig husmoder skall alltid förblifva hustruns förnämsta
kall här i lifvet. Då qvinnan åtager sig att sköta ett hushåll, vill hon utan
tvifvel göra detta förträffligt, med ordning och omtanke; men det är tyvärr
icke alla, som göra sig reda för eller förstå huru de skola vinna detta mål.

Med ett ord, “Oumbärlig rådgifvare för hvarje hem” skall blifva ett stöd
för husmodren som hon i kinkiga fall kan rådfråga och som skall upplysa
henne om, huru hon med omsorg och sparsamhet skall kunna sköta sitt
hus, så att hennes man ingenstädes känner sig lyckligare än i sitt hem, och
familjens välstånd förökas.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *