Några sanningar inför äktenskapet….

 Files Grubb Grubb-Forstasida
Så här är det alltså…. Har läst det på internet, och allt på internet är ju som alla vet sanning.

“Hufvudvilkoret för att kunna göra hememt trefligt äro: Ordning, renlighet, noggranhet och sparsamhet. Ordning underlättar arbetet. Då hvarje sak ställes på sin bestämda plats, så vet man, hvar man skall finnaden och derigenom sparas mycken tid; tid är penningar säger ett ordspråk.”

“I Husmodren bör först och främst uppstå tidigt om morgonen, »Morgonstund har guld i mun!» Detta medförer glädje och helsa, hvilket år mera an guld. Sofver husmodren långe om morgonen, kan hon hela dagen icke tillgodogöra sig den förlorade tiden.”

“Hustrun kan ej dölja för sig sjelf att äktenskapet kräfver stora offer af henne. Hon måste frivilligt underkasta sig den bjudande nödvändigheten, på det att mannen skal kunna uppfylla sin pligt: att skaffa brödet. Hon bör alltid erinra sig, att mannens naturliga sfer, hvarest han kan använda sina krafter och göra sin förmåga fruktbringande, är den yttre verlden. Mannens kall, hans stolthet, äregirighet och längtan efter timliga fördelar för honom naturligtvis ofta bort från hemmet och utöfvar tyvärr ofta ett skadligt inflytande på hans privata lif.”

“Trött efter dagens arbete återvänder mannen icke sällan efter en eller annan motgång, i en uppretad sinnestämning till hemmet. I detta fall är det nödvändigt att hustrun visar tålamod, saktmod och lugn. Det skulle vara i högsta grad oförståndigt att icke säga enfaldigt under sådana omständigheter att förbittra sin man med onyttiga frågor, hvilka förvärra hans dåliga lynne. Hon bör vänja sig att tåla mycket och uppfatta livet med dess omvexlingar med en viss humor”

“Sysselsätter mannen sig med bokliga studier, bör hustrun finna sin glädje i skötet af sin familj och ej alltför ofta tillbringa sitt lif utomhus; ty der är måhända ingen som har större behof af små handräckningar och uppmärksamheter, än just den lärde mannen. Hon bör, om äfven med uppofring försaka allt, hvad hennes man ogillar, eller som kunde störa honom i hans stilla och tillbakadragna lif.”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *